Všeobecné obchodní podmínky

Radim Pollák

webu podlahadoauta.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Milí návštěvníci webových stránek www.podlahadoauta.cz

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami. Velmi nás těší, že vás nabídka na webových stránkách www.podlahadoauta.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) zaujala. Přáli bychom si, aby pro vás byl čas strávený na našich stránkách a případný nákup, příjemně stráveným časem, abyste byli s nákupem naprosto spokojeni a přesně věděli, jak celý proces nákupu zboží od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřešíme vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (zkráceně jen „VOP“).

VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než si u nás objednáte. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Případnou objednávkou souhlasíte s našimi obchodními podmínkami. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

 

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej zboží přes webové rozhraní. Samotný proces nákupu zboží a uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“). Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

 

Obsah VOP:

 

I. Základní údaje o prodávajícím    

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

IV. Jak je to s cenou zboží a jak se platí?

V. Jakým způsobem vám bude zboží dodáno?

VI. Odstoupení od Smlouvy

VII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

IX. Závěrem

 

I.                   ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODÁVAJÍCÍM

Radim Pollák

IČ:                              76065936

Sídlo:                          Rohovládova Bělá 67, 533 43

E-mail:                                    info@podlahadoauta.cz

Telefon:                      +420 604 747 258

Jsem zapsán v živnostenském rejstříku, jsem plátce DPH.

DIČ:                             CZ7907014885

 

 

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro objednávky, běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

 

 

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

 

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo se mnou prostřednictvím webového rozhraní uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některé z nabízených položek zboží.

Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

 

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

 

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?

Na prodej produktů je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

 

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

 

1.  Jako Kupující objednáváte zboží přes webové rozhraní, tj. skrz zaslání objednávajícího

 e-mailu.

2. POPIS ZBOŽÍ: Na webovém rozhraní naleznete seznam zboží a podrobný popis jednotlivých položek a jejich případných variant a je-li to u daného produktu potřebné, i s uvedením dalších důležitých informací ke zboží.

Na webovém rozhraní naleznete i reference klientů a máte tak možnost zjistit jejich spokojenost s našimi službami.

Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru.

Jako Prodávající nejsem povinen uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ. Pro objednání zboží přes webové rozhraní slouží objednací e-mail.

   - zaslání poptávky s uvedením přesného popisu poptávaného zboží – tady co poptávám - podlaha, opláštění, kotvící misky, upevňovací lišty, montáž, přepravu (pro cenovou nabídku je nutné uvést místo dodání) atd. viz nabídka na našich stránkách a pro jaký typ vozu - tzn. typ a rok výroby vozu (nejlépe nafocený velký technický průkaz, foto vnitřního prostoru od zadních dveří, případné detaily nestandardních prvků jako nezávislé topení, přepážky, atd.

   - na základě Vaší konkrétní poptávky, Vám v co nejkratší možné lhůtě zašleme zpět přesnou cenovou nabídku s možným termínem realizace.

    - v  případě, že s nabídkou souhlasíte, zašlete zpět e-mail s potvrzením nabídky (případným upřesněním nabízené varianty – tloušťka, barevné provedení, způsob doručení,..), a doplněním informací o Vás: jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná), e-mail, telefonní kontakt.

    - před odesláním potvrzení nabídky vám je umožněno zkontrolovat a měnit, nebo doplnit údaje týkající se objednávky.   

    - o přijetí objednávky, učiněné prostřednictvím potvrzení e-mailu s nabídkou, vás budeme informovat potvrzujícím e-mailem, zaslaným na vaši elektronickou adresu.  Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena.

    - jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy viz. výše, je brána elektronická korespondence pouze jako nabídka, bez jakýchkoliv závazků obou stran.

4. Jako Prodávající si vyhrazuji právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí anebo pokud dojde k vyčerpání skladových zásob a dodavatel není dlouhodoběji schopen dodat nové skladové zásoby. Nebo nejsme schopni z kapacitních důvodů zvládnout. Ze stejných důvodů jsem oprávněn i odstoupit od uzavřené Smlouvy (neboť bych nebyl schopen vašim požadavkům vyhovět), přičemž odstoupení může být učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodů na váš mailový kontakt a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátím s vámi dohodnutým způsobem, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží nebo účinnosti odstoupení od Smlouvy.

5. V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

6. Objednávat zboží přes e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Expedice probíhá pouze v pracovní dny. Upozorňuji, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

7. Vlastnické právo ke zboží na vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a zboží jste převzali. 

 

IV. JAK JE TO S CENOU ZBOŽÍ A JAK SE PLATÍ?

1. CENA ZBOŽÍ: Na webovém rozhraní je u zboží vždy uvedena i cena. Jsme plátci DPH. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. K ceně zboží je připočítáváno dopravné, případně montáž. (viz podrobněji článek V. těchto VOP) Konečná kalkulovaná cena uvedená v nabídce (tj. předtím, než zašlete e-mail s potvrzením - objednávku) je již cena uvedena včetně dopravného/montáže – bez DPH.

2. Sjednanou cenou je cena uvedená v naší konkrétní nabídce zaslané na Váš e-mail). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinen vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněn od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinen vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem, dle dohody:

- Proforma faktura -   Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, vám budou zaslány na Váš e-mail. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba spárována.

- Faktura -   Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, vám budou zaslány na Váš E-mail, případně předány osobně při montáži. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba spárována.

- Dobírka.

 

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY: Kupní cena je splatná do 14 dní od vystavení faktury, pokud není výslovně ujednáno jinak. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

6. Po dodání zboží vám vystavím daňový doklad se všemi zákonnými náležitostmi. Faktura zároveň slouží i jako dodací doklad a doklad o záruce. 

 

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDE ZBOŽÍ DODÁNO?

1. ZPŮSOB DODÁNÍ – zadáte při zaslání poptávky

    - osobní převzetí v naší firmě

    -  zaslání prostřednictvím přepravce (Toptrans)  na vámi uvedenou doručovací adresu. Moje povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě moje povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte mě (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného zboží, kapacitě výroby, případně volného termínu pro montáž. Termín dodání s montáži je vždy domlouván individuálně. Zboží  k vyzvednutí na firmě a k zaslání přepravcem je připraveno k expedici obvykle do 3 pracovních dnů poté, kdy byla potvrzena  objednávka, v případě proforma faktury po jejím uhrazení. O expedici a předpokládané době dodání obdržíte informaci na váš e-mail zadaný v objednávce, popř. sms zprávou. Dodací lhůta přepravcem je zpravidla do 2 pracovních dní od převzetí zboží. Pokud by zboží nebylo možné v této lhůtě dodat, budu vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak vy, tak my od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. Je účtována v případě zvolení varianty doručení dopravcem a tato částka je účtována dle ceníku přepravní společnosti Toptrans. Cena je závislá na rozměru a váze zásilky a místa doručení.

4. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni mi uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, mám nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mi z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.

 

 

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

1. Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží, pouze pokud toto zboží nebylo upraveno na přání zákazníka. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na info@podlahadoauta.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Pokud toto právo využijete a odstoupíte od Smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy mi předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste obdrželi dle Smlouvy. Při zasílání zboží nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu se zbožím obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu.

Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy, peníze Vám budou vráceny zasláním na účet.

2. Právo odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě se nevztahuje na nákup na IČO.

Prosím vezměte na vědomí, že podle § 1837 NOZ nemůže ani Spotřebitel odstoupit od Smlouvy:

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 

V těchto případech tak odstoupení od Smlouvy neumožňuji ani Kupujícím, kteří nejsou spotřebitelé.

 

2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy dle odst. 1 vám vrátím peníze, které jsem od vás přijal jako platbu za zboží, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním zboží uhrazených. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání zboží, dle zákona vám vrátím částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží. Nejsem však povinen vám peníze vrátit dříve, než zboží předáte zpět. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste mi je uhradili (tzn. bankovním převodem). Vezměte prosím na vědomí, že bude-li zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká mi nárok na náhradu újmy tím vzniklé a mám právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bych vám vrátil pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.

3. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů  po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsem od vás obdržel před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

4. Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

 

 

VII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám zodpovídám, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebiteli dále odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na zboží uvedeno jinak.

Nejste-li spotřebitelem, odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí

Upozorňuji, že při srovnání dodaného zboží může být rozdíl v barevnosti dodaného zboží oproti barvě, jak se jeví na monitoru počítače, tabletu či mobilního telefonu. Povrch desek může mít i mírně jinou strukturu (dáno výrobcem desek), výška hrany spoje může mít 1-2mm. Takové drobné odchylky proto nejsou důvodem pro reklamaci.

 

 

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu zboží za nové anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového zboží bez vad anebo opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyl schopen vám nové nebo po opravě funkční zboží bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednal nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním a běžným opotřebením.

6. Reklamaci prosím uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i e-mailem. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení. Pokud je na základě vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím přepravce, žádám vás o kontrolu zásilky za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Jako Kupující jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@podlahadoauta cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento nám bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky mi dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou.

 

 

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese info@podlahadoauta.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. ZÁVĚREM

 

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2020